بیوگرافی

تصویر نویسنده

دکتر فرزانه گلبنی

سمت : عضو هیئت علمی
محل کار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سابقه کاری: ۱۵ سال
افتخارات:
1-نفر سوم سهمیه آزاد کنکور ارشد و نفر اول مصاحبه دکترای تخصصی
2-استاد نمونه مامایی سال ۹۱ در سطح استان و دانشگاه
3-مامای نمونه کشوری سال ۹۷در حوزه دستاوردهای ویژه علمی و نویسنده اولین کتاب جامع مهارت بالینی مامایی و تایید شده توسط سازمان جهانی بهداشت( WHO)
4-عضو کنفدراسیون بین المللی مامایی(ICM)
5-عضو مستقیم فدراسیون بین المللی زنان و مامایی(FIGO)
6-مدعوی منتخب از سویWHO به عنوان مشاور مقطعی جهت تهیه پکیج سلامت باروری و جنسی ۲۰۱۹ منطقه EMRO
7-مشاور صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA و تهیه پروفایل رشته مامایی ایران به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک ایران
8-فعالیت های متعدد در حوزه خدمات مامایی در وزارت بهداشت ( همکاری در بازنگری کوریکولوم کارشناسی مامایی- تدوین سند تحول آموزش مامایی ایران و همکاری در بسته های خدمتی و..)
9-عضو هیئت علمی مامایی ایران

هیچ محصول مطابق با انتخاب شما یافت نشد.