بیوگرافی

تصویر نویسنده

دکتر سیما نظرپور

دکتر سیما نظرپور متولد 9 مرداد سال 1347 در تهران و دارای تحصیلات دکتری) Ph.D( در رشته بهداشت باروری است. او در سال 1389 با رتبه 3 کشوری در مقطع دکتری بهداشت باروری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته و در سال 1394 با رتبه ممتاز )نمره 20( از پایان نامه خود دفاع و مدرک دکتری خود را اخذ نمود . او از سال 1374 تاکنون بعنوان عضو هیات علمی دانشگاه علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا در امر آموزش و پژوهش فعالیت می نماید و دارای 17 سال سابقه کار اجرایی در دانشگاه بعنوان رئیس دانشکده پرستاری و مامایی و مدیر گروه مامایی می باشد .او همچنین از سال 1394 تاکنون به عنوان محقق در مرکز اندوکرینولوژی تولید مثل پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همکاری می نماید .
دکتر سیما نظرپور دارای بیش از 30 مقاله منتشر شده در مجلات معتبر علمی ایندکس شده در ISI، Pubmed ،Scopus و ISC می باشد .همچنین بالغ بر 60 مقاله ارائه شده در همایش های بین المللی )خارجی و داخلی( و ملی داشته و مولف 11 کتاب منتشر شده در حوزه بهداشت باروری و مامایی می باشد.