زمان برگزاری و سایر موارد آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ١۴٠٠

بسمه تعالی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور :  ١۴٠٠/٢/٢١  شماره اطلاعیه ١١ در خصوص زمان برگزاری و سایر موارد آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال١۴٠٠ با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و با آرزوی توفیق برای تمامی داوطلبان و آرزوی قبولی طاعات در ماه مبارک …

زمان برگزاری و سایر موارد آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ١۴٠٠ ادامه مطلب »