دانشجویان مامایی قادر خواهند بود که بسیاری از مهارتهایی را که با جزییات در این کتاب آورده شده را انجام دهند.