مهارت بالینی مامایی

این کتاب در رتبه بندی آمازون حایز رتبه بسیار خوب شده ،از این رو این کتاب میتواند یکی از معتبرترین کتابهای مرجع بالینی برای دانشجویان مامایی و پرستاری از ترم یک تا پایان ترم هشت تلقی شود . مهارتهای بالینی در این کتاب از ساده تا پیشرفته در فصول مختلف نگارش و ترجمه شده اند.این کتاب به ویژه در رابطه با احیای نوزاد و مادر باردار است به همین دلیل به خوبی می تواند مورد استفاده مربیان محترم آموزشی و بالینی مامایی و دانشجویان گرامی قرار بگیرد.

توضیحات

مهارت بالینی مامایی

این کتاب در رتبه بندی آمازون حایز رتبه بسیار خوب شده ،از این رو این کتاب میتواند یکی از معتبرترین کتابهای مرجع بالینی برای دانشجویان مامایی و پرستاری از ترم یک تا پایان ترم هشت تلقی شود . مهارتهای بالینی در این کتاب از ساده تا پیشرفته در فصول مختلف نگارش و ترجمه شده اند.این کتاب به ویژه در رابطه با احیای نوزاد و مادر باردار است به همین دلیل به خوبی می تواند مورد استفاده مربیان محترم آموزشی و بالینی مامایی و دانشجویان گرامی قرار بگیرد.