صفحه فرود

قالب وردپرس

Livre

[livre_section_title section_title="برگه های اصلی" position="section-header–center" _id="634283" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`40px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`}}}}" section_sub_title="12 برگه اصلی زیبا و متفاوت."]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="462585" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه اصلی ۱۲" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="150277" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه اصلی ۱۱" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="859" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه اصلی ۱۰" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="616561" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه اصلی ۹" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="936637" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه اصلی ۸" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="316700" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه اصلی ۷" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="155474" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه اصلی ۶" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="446657" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#ff8547`,`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه اصلی ۵" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="925413" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه اصلی ۴" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="600614" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه اصلی ۳" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="643239" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه اصلی ۲" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="731431" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`21px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه اصلی ۱" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title section_title="سه برگه فرود" position="section-header–center" _id="120984" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`40px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" section_sub_title="دارای سه برگه فرود زیبا." lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`}}}}"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="447994" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه فرود ۱" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="787694" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه فرود ۲" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="661165" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="برگه فرود ۳" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title section_title="قالب های تک صفحه سفارشی" position="section-header–center" _id="553765" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`40px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" section_sub_title="ما ۳ صفحه تکی با طرح های مختلف ایجاد کرده ایم. صفحات با King Composer ساخته شده اند." lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`}}}}"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="420557" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="کتاب" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="267326" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="بازی" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="411690" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="فیلم" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="905618" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`17px`},`subtitle`:{`font-family|.section-subtitle`:`Roboto`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`normal`}}}}" section_title="موزیک" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title section_title="دو هدر متفاوت" position="section-header–center" _id="906298" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`rgba(255, 251, 189, 0.89)`,`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`46px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" section_sub_title="دارای دو هدر متفاوت و زیبا." lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#ffffff`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#ffffff`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`}}}}"]
[livre_section_title section_title="طراحی شده با ووکامرس" position="section-header–left" _id="58182" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`40px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`},`box`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}" section_sub_title="__empty__"]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد.

[livre_section_title section_title="واکنش گرا" position="section-header–center" _id="802804" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`40px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" section_sub_title="سازگار با صفحه نمایش ها با سایز های مختلف" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`}}}}"]
[livre_section_title section_title="تمام این ویژگی های منحصر به فرد در اختیار شماست" position="section-header–center" _id="200706" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#ffffff`,`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`42px`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#ffffff`,`font-family|.section-subtitle`:`Playfair Display`,`font-size|.section-subtitle`:`36px`}}}}" section_sub_title="هم اکنون سایت خود را به راحتی راه اندازی کنید!" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#ffffff`,`font-size|.section-title`:`44px`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#f7ffe6`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`21px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`}}}}"]
[livre_section_title section_title="سازگار با Woozone Amazon Affiliate Woocommerce plugin" position="section-header–left" _id="754762" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`40px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`},`box`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}" section_sub_title="__empty__"]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[livre_section_title section_title="انواع محصول" position="section-header–center" _id="783610" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`40px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" section_sub_title="این قالب انواع مختلف محصول در ووکامرس را پشتیبانی می کند." lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`},`box`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}"]
کتاب
انیمیشن هاور بر روی کتاب
دکمه دیدن پشت کتاب (مشاهده پشت جلد)
دیدن داخل کتاب (پیش نمایش کتاب)
فیلم
انیمیشن هاور روی محصول فیلم
نمایش تریلر (ویدیوی پا آپ)
مشاهده گالری (گالری تصویر پاپ آپ)
موزیک
انیمیشن پخش موزیک
لیست پخش زیبا
بازی
انیمیشن هاور روی محصول بازی
مشاهده تریلر (ویدیوی پاپ آپ)
مشاهده گالری (گالری تصاویر پاپ آپ)
[livre_section_title section_title="استایل های مختلف برای فروشگاه" position="section-header–center" _id="738573" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`40px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" section_sub_title="این قالب دارای استایل های ساخته شده برای ووکامرس است، استایل هایی مانند فروشگاه، سبد خرید، پرداخت و غیره. این بهترین راه برای ایجاد فروشگاه آنلاین است." lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`},`box`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="513952" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`18px`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`22px`}}}}" section_title="کلاسیک" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="96374" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`18px`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`22px`}}}}" section_title="مدرن" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title position="section-header–center" _id="796773" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`18px`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`22px`}}}}" section_title="لیست" section_sub_title="__empty__"]
[livre_section_title section_title="سازگار با Woocommerce Maketplace" position="section-header–left" _id="324103" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`40px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`},`box`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}" section_sub_title="__empty__"]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[livre_section_title section_title="برگه تخفیف ها" position="section-header–left" _id="597571" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`rgba(255, 251, 189, 0.89)`,`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`46px`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`rgba(255, 251, 189, 0.89)`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#ffffff`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`34px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`},`box`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}" section_sub_title="__empty__"]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی.

[livre_section_title section_title="برگه نویسنده ها و ناشران" position="section-header–left" _id="216618" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`40px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`},`box`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}" section_sub_title="__empty__"]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

[livre_section_title section_title="کدهای کوتاه آیکن" position="section-header–center" _id="704818" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`40px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" section_sub_title="بیش از ۴۰۰ آیکن را با کد کوتاه به برگه های خود اضافه کنید." lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`},`box`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}"]
[livre_section_title section_title="عناصر کینگ کامپوزر" position="section-header–center" _id="966729" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`rgba(255, 251, 189, 0.89)`,`font-family|.section-title`:`Open Sans`,`font-size|.section-title`:`33px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#ffffff`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`},`box`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}" section_sub_title="__empty__"]

عناصر سفارشی برای صفحه ساز قدرتمند کینگ کامپوزر

اسلایدر
عنوان بخش
دسته محصول
محصول
سری های کتاب
نویسنده
لیست ویژگی ها
فرم تماس
فرم میل چیمپ
فلیپ بک
شمارش معکوس
تخفیف های محصولات
[livre_section_title section_title="لیست ویژگی ها" position="section-header–center" _id="48742" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`40px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" section_sub_title="هنوز متقاعد نشده اید؟ به ویژگی های کامل تم ما نگاه کنید." lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`},`box`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}"]
هدر و فوتر سفارشی
هدر و فوتر دینامیک به صورت نامحدود برای سایت خود بسازید.
مگامنوی زیبا
مگا منو مشابه به سایت آمازون با قابلیت افزودن تصویر.
دارای اسلایدر
دارای قابلیت ساخت اسلایدر برای سایت.
ورود و ثبت نام به صورت پاپ آپ
دارای فرم ورود و ثبت نام به سایت به صورت پاپ آپ.
صفحه ساز حرفه ای
سایت خود را به راحتی با صفحه ساز قدرتمند کینگ کامپوزر بسازید.
۱۲ برگه اصلی
دارای ۱۲ برگه اصلی کاملا متفاوت و کاربردی.
۳ برگه فرود
دارای ۳ برگه فرود متفاوت و حرفه ای.
المنت های کینگ کامپوزر
دارای المنت های بسیار زیاد و کاربردی برای افزونه کینگ کامپوزر.
طرح بندی های برگه
طرح بندی صفحه (بدون نوار کناری، نوار کناری سمت چپ، نوار کناری راست) را انتخاب کنید.
صفحه تماس با نقشه
به مشتری محل فروشگاه خود را با نقشه های گوگل بگویید.
طرح بندی های متفاوت برای برگه ها
دارای طرح بندی های متفاوت و زیبا برای برگه ها.
پشتیبانی از ووکامرس
دارای قابلیت پشتیبانی از فروشگاه ساز ووکامرس.
استایل وبلاگ
دارای استایل های متفاوت برای وبلاگ.
ستون کناری سفارشی نامحدود
ستون کناری خود را بسازید و در سایت از آن استفاده کنید.
پس زمینه عنوان صفحه دینامیک
پس زمینه عنوان صفحه را با تصاویر دلخواه سفارشی سازی کنید.
برگه آرشیو
یک راه عالی برای جمع آوری تمام مطالب قدیمی شما در یک صفحه است.
شورت کدهای کاربردی
شامل یک مجموعه ساده از توابع برای ایجاد کد کوتاه برای استفاده در پست ها و صفحات.
شورت کدهای آیکن
هر کدام از آیکون های ساخته شده ما را به پست ها و صفحات خود اضافه کنید با کد کوتاه آیکون جدید ما.
دارای بسته نصبی آسان
نصب قالب و دمو در کمتر از ۵ دقیقه.
پشتیبانی حرفه ای
دارای پشتیبانی حرفه ای برای مشکلات احتمالی قالب.
[livre_section_title section_title="دیگر الگوهای برگه" position="section-header–center" _id="496678" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`40px`},`subtitle`:{`font-size|.section-subtitle`:`16px`}}}}" section_sub_title="ما صفحه دیگری مانند صفحه درباره صفحه ما، صفحه سرویس، صفحه تماس ایجاد کرده ایم. همه صفحه ها را در منوی بالا بررسی کنید." lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#454545`,`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`30px`,`font-style|.section-title`:`normal`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#858585`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`16px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`},`box`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}"]
[livre_section_title section_title="هم اکنون کسب و کار خود را راه اندازی کنید" position="section-header–left" _id="132342" section-title-style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`rgba(255, 251, 189, 0.89)`,`font-family|.section-title`:`Playfair Display`,`font-size|.section-title`:`36px`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#ffffff`,`font-family|.section-subtitle`:`Open Sans`,`font-size|.section-subtitle`:`22px`}}}}" section_sub_title="شروع به ایجاد وب سایت خود کنید" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`color|.section-title`:`#ffffff`,`font-size|.section-title`:`44px`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#f7ffe6`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`21px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`},`box`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}"]

X
به بالای صفحه بردن