آزمون‌ + برنامه‌ریزی تحصیلی

(شروع مهر ۱۵ مهر ۱۳۹۹)


به دلیل اینکه محتوای دوره بر اساس تاریخ‌های دقیق مطالعه‌ی دانشجو طراحی شده، ثبت نام دوره فقط تا نیمه مهر فعال است و دوره بعد از نیمه آبان ماه شروع می‌شود.

  • مهلت ثبت‌نام در این دوره در تاریخ بسته شده است.

باردارى و زایمان ۱ (کورس اول)

بارداری و زایمان ۲ (کورس دوم)

باردارى و زایمان ۳ (کورس سوم)

باردارى و زایمان ۴ (کورس چهارم)

بیماریهاى زنان ۱ (کورس پنجم)

بیماریهاى زنان ۲ (کورس ششم)

بیماریهاى زنان ۳ (کورس هفتم)

بیماریهاى نوزادان ۱ (کورس هشتم)

 بیماریهاى نوزادان ۲ (کورس نهم)

مباحث بهداشت (کورس دهم)

 بیماریهاى داخلى ـ جراحى ماژور ۱ (کورس یازدهم)

 بیماریهاى داخلى ـ جراحى مینور ۲ (کورس دوازدهم)

 جنین‌شناسى (کورس سیزدهم)

آزمونهاى آخر دوره (کورس چهاردهم) آموزش مامایى

X
به بالای صفحه بردن