بیوگرافی

تصویر نویسنده

دکتر معصومه شاکری نژاد

دکتر معصومه شاکری نژاد
متولد 1346 تهران

☼ سوابق تحصیلی:
1- کاردانی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- 1367
2- کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران- 1370
3- کارشناسی ارشد مامایی با گرایش بهداشت مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی ایران- 1374
4- دانشجوی دکترای شهرسازی- گرایش مدیریت و برنامه ریزی شهری
5- دوره زایمان فیزیولوژیک- مرکز مراقبت های بارداری و زایمان اتاوا- کانادا

☼ سوابق آموزشی:
1- دانشگاه شاهد، دانشکده پرستاری و مامایی (کارآموزی نوزادان و داخلی- جراحی) 1374-1372
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی (کارآموزی: بارداری و زایمان- نوزادان- بهداشت مادر و کودک- تنظیم خانواده- فیزیوپاتولوژی) 16/4/1375 تا 31/6/1377
3- دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (بارداری و زایمان- بهداشت مادر و کودک- بیماری های زنان- پرستاری بهداشت مادر و نوزاد- جمعیت و تنظیم خانواده) بهمن 1377 تا کنون
4- دانشگاه علوم پایه و تحصیلات تکمیلی زنجان (جمعیت شناسی و تنظیم خانواده- دانش خانواده و بهداشت باروری) 1386 تا کنون.
☼ سوابق اجرایی:
1- دانشگاه آزاد اسلامی زنجان-مدیریت گروه آموزشی پرستاری- بهمن 1378 تا خرداد 1381
2- دانشگاه آزاد اسلامی زنجان- مدیریت گروه آموزشی مامایی- بهمن 1378 تا کنون
3- دبیر کمیته علمی- تخصصی علوم پزشکی منطقه دو دانشگاه آزاد اسلامی – خرداد 1390 تا کنون
4- عضو کارگروه علمی- تخصصی رشته مامایی هیات جذب استان زنجان (18/4/88 تا 18/4/90)
5- عضو کمیته ارزشیابی گروه آموزشی مامایی (از تاریخ 16/4/92)
6- مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در امور بانوان (از تاریخ 17/1/1393)
☼ عضویت در انجمن های علمی:
1- عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2- عضو انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران