بیوگرافی

تصویر نویسنده

دکتر هایده هورسان

دکتر هایده هورسان
لیسانس مامایی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فوق لیسانس مامایی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکترای p.h.d بهداشت باروری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
استاد نمونه سال 1379و1380
سابقه تدریس از سال 1374
کمیته اجرایی هسته های علمی-پژوهشی دانشجویان شاهد
عضو شورای فرهنگی
کمیته تصویب رشته

هیچ محصول مطابق با انتخاب شما یافت نشد.