بیوگرافی

تصویر نویسنده

دکتر رضا نکوئیان

معاون مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاون مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ایرانمعاون مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ایرانمعاون مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دبیر علمی کنگره بین‌المللی پزشکی شخصی ایران
حوزه فعالیت علمی و تحقیقاتی:
ژنتیک سرطان
پزشکی شخصی (Personalized Medicine )