زمان برگزاری و سایر موارد آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ١۴٠٠

زمان برگزاری و سایر موارد آزمون كارشناسی ارشد رشته ھاي گروه پزشكي سال ١٤٠٠

بسمه تعالی
وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور :  ١۴٠٠/٢/٢١  شماره اطلاعیه ١١

در خصوص زمان برگزاری و سایر موارد آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال١۴٠٠
با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و با آرزوی توفیق برای تمامی داوطلبان و آرزوی قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان و تبریک عید سعید فطر، پیرو اطلاعیه شماره ١٠ به اطلاع میرساند:
١ -آزمون در تاریخھای ٣١/۴/١۴٠٠ و ١/۵/١۴٠٠ طی نوبتھای صبح و عصر روزھای ۵شنبه و جمعه برگزار خواھد شد. رشتهھای امتحانی ھر یک از نوبتھای صبح و عصر، به ھنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در برگه راھنما، اعلام خواھد شد.
٢ -داوطلبان دقت نمایند ھمانند سال گذشته داوطلب موظف به تکمیل فرم خود اظھاری بیماری کرونا (مندرج در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی) میباشند. ھمانند سال گذشته افرادی که در زمان مقرر فرم خود اظھاری را تکمیل ننمایند مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و شرکت در آزمون نخواھند بود.
٣ -با توجه به تغییر زمان برگزاری آزمون، به منظور کمک به داوطلبانی که خواھان تغییر محل آزمون میباشند، فرصت مجدد جھت تغییر شھر محل آزمون در نظر گرفته شده است. لذا متقاضیان میتوانند به مدت ٢ روز از تاریخ ٢٢/٣/١۴٠٠ لغایت ٢٣/٣/١۴٠٠ ، فقط نسبت به تغییر شھر آزمون خود اقدام کنند.
۴ -متقاضیان سھمیه استعداد درخشان دقت نمایند با توجه به تغییرات ایجاد شده در زمان برگزاری آزمون، ثبت نام استعداد درخشان در تاریخھای اعلام شده قبلی اجرا نخواھد شد. لذا این متقاضیان، در تاریخ ٢٢/٣/١۴٠٠ به اطلاعیهای که در رابطه با زمان ثبت نام این سھمیه، مراجعه به دانشگاه جھت تایید و معرفی دانشگاه به مرکز سنجش آموزش پزشکی، در سامانه مرکز سنجش قرار خواھد گرفت مراجعه نمایند.
۵ -با توجه به تغییر بوجود آمده برخی از تغییرات زمانبندی به شرح زیر میباشد. بقیه مراحل متعاقبا اعلام خواھد شد.

۶ -لازم به ذکر است زمانبندی اعلام شده بر اساس شرایط کنونی میباشد. لذا در صورت ھر گونه تغییر در ھر یک از مراحل، مراتب از طریق ھمین سامانه اعلام خواھد شد.

مرکزسنجش آموزش پزشکی

دوشنبه های طلایی گلبان

۱۴۰۰-۰۲-۲۱

هدیه گلبان برای کنکور ارشد مامایی 1400 - برنامه‌ریزی 2 ماهه رایگان تا کنکور

۱۴۰۰-۰۲-۲۱