بدرفتاری در دوران بارداری

بدرفتاری در دوران بارداری

برای عده‌ای از زنان، بارداری دوران شادی نیست. زمان ترس آنهاست. مطالعات نشان می‌دهد که چهار تا هشت درصد زنان باردار در این دوران مورد سوء‌استفاده و بدرفتاری قرار می‌گیرند.
بدرفتاری جسمی شاید شامل کتک، سیلی، تیپا و نیشگون گرفتن شما شود. بدرفتاری جنسی شامل خشم یا انجام اجباری عمل جنسی بر خلاف میل شما باشد. بدرفتاری می‌تواند کلامی یا عاطفی باشد.
بدرفتاری کلامی و احساسی شامل داد کشیدن سر شما،ترساندن شما یا گفتن حرفهایی شود که در شما احساس شرمندگی و حقارت ایجاد کند. اگر باردار هستید و در وضعیت نامناسبی قرار دارید، باید کمک بگیرید.
یادتان باشد،شما تنها نباید به سلامت خود فکر کنید باید به سلامت فرزند خود نیز توجه کنید. با پزشک مراقب خود یا اعضای گروه حرفه‌ای در این باره صحبت کنید.

از کتاب راهنمای هفته به هفته بارداری 

ویزیت قبل از آبستنی: چه باید بگویید.

۱۳۹۹-۰۲-۲۵

پیشنهادات ویژه‌ی مصرف مواد غذایی روزانه در دوران بارداری

۱۳۹۹-۰۲-۲۵